ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij stellen deze website met uiterste zorg samen. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Door gebruik te maken van deze website en/of de aangeboden diensten, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden van kracht zodra ze op de website zijn geplaatst. 

Informatie omtrent de privacyverklaring kunt u vinden onder het kopje Privacyverklaring.


Bedenktijd voor online aankopen en ruilen van cursussen

Als een klant (koper van een afbouw- en/of slaaptraject of andersoortige cursus/masterclass aangeboden door De Afbouw Apotheker) een online aankoop wil annuleren, staat hen een periode van 14 dagen ter beschikking om dit te doen, zonder de reden hiervoor te hoeven opgeven. Deze mogelijkheid geldt op voorwaarde dat zij niet meer dan 25% van de cursus/masterclass hebben gevolgd. In het geval dat de klant liever een andere cursus/masterclass wil, kan dit kosteloos worden gedaan, zolang de nieuwe cursus/masterclass dezelfde prijs heeft. Als de alternatieve cursus/masterclass duurder is, moet het prijsverschil bijbetaald worden. Als echter meer dan 25% van de cursus/masterclass is gevolgd (en het niet binnen 2 weken geschiedt), is het niet meer mogelijk om de aankoop te annuleren of te ruilen. Bij afbouwtrajecten waarbij de intakecall reeds plaatsgevonden heeft, komen de kosten hiervan niet in aanmerking voor teruggave (kosten €125).


Procedure voor annulering of ruiling van cursussen

Stuur een e-mail naar tessa@afbouwapotheker.nl met vermelding van jouw bestelnummer, naam en rekeninggegevens. Wij streven ernaar de annulering binnen een week te verwerken en het geld terug te storten indien aan de voorwaarden is voldaan.


Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.


Gelinkte internetwebsites

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.


Geen aansprakelijkheid en medische disclaimer

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kunnen geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het - tijdelijk - niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Onze inhoud is generalistisch van aard en heeft een educatief doeleinde. De inhoud is dan ook niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies bij klachten of ter voorkoming daarvan. Ga daarom altijd eerst naar uw huisarts als u klachten ervaart en/of daarvoor persoonlijk medisch advies wilt.  

Wij nemen geen aansprakelijkheid voor directe schade (door uzelf of door derden aangedaan) en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor (in)directe, incidentele, aanvullende en bijzondere schade.

Wij willen ook benadrukken dat ons (1-op-1) begeleidingstraject (afbouwen medicatie/beter slapen) bedoeld is als aanvullende ondersteuning voor onze cliënten. Hoewel wij ons inzetten om professionele begeleiding te bieden, zijn wij niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit zelfbeschadiging of enige vorm van zelfgericht gedrag van een cliënt tijdens of na ons begeleidingstraject.

Het is van essentieel belang te begrijpen dat onze diensten geen vervanging vormen voor (dringende) medische of psychiatrische zorg, vooral in geval van acute zelfbeschadiging of zelfgericht gedrag. Als een cliënt zich in een dergelijke noodsituatie bevindt, adviseren wij ten zeerste om onmiddellijk contact op te nemen met een professionele hulpverlener of de noodhulpdiensten.

Door gebruik te maken van ons 1-op-1 begeleidingstraject, stemt de cliënt in met het begrip dat wij niet aansprakelijk zijn voor schade of letsel dat voortvloeit uit zelfbeschadiging, enig zelfgericht gedrag of aan derden. Wij moedigen onze cliënten aan om te allen tijde hulp te zoeken bij gekwalificeerde zorgverleners in geval van een dergelijke noodsituatie.

Voordat u een 1-op-1 traject bij ons start, verklaren wij dat u zelf verantwoordelijk bent om eerst professionele hulp te hebben gezocht bij uw huisarts of andere gekwalificeerde zorgverleners. Onze (1-op-1) trajecten dienen als aanvullende hulp en zijn niet bedoeld als vervangende zorg. Bij ernstige medische of psychische klachten adviseren wij altijd professionele medische hulp te zoeken en pas bij goedkeuring van uw behandelaar onze diensten te gebruiken. 


Laatst gewijzigd:03-02-2024